Programmēšanas stunda tuvojas

hour-of-code-logo

No 5. decembra līdz 11. decembrim norisināsies iniciatīva “Programmēšanas stunda” ikvienam.  Iniciatīvā iesaistītas vairāk kā 180 valstis ar vairākiem desmitiem miljonu skolēnu. Ikvienam ir iespējams organizēt 1 stundu garu programmēšanas nodarbību iesācējiem. Plānoti vairāk kā 50 000 pasākumi pasaulē, tostarp Latvijā – 11.

Ja Tu vai Tava organizācija vēlas iesaistīties, tad plašāka informācija ir pieejama šeit: https://hourofcode.com/lv

Jaunsargi skolā apgūs kiberdrošību

20. augustā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas pārstāvis Leo Trukšāns tikās ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktoru Druvi Kleinu, lai pārrunātu kiberdrošības izglītības programmas izstrādi skolēniem – jaunsargiem. Sanāksmē piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākais referents Viesturs Vēzis, kura vadībā sagatavoti jaunie datorikas apguves standarti skolām un CERT.LV attīstības projektu vadītājs Egils Stūrmanis.

Lasīt vairāk

LATA rekomendē ERAF projektiem atbalstīt informatīvus un izglītojošus pasākumus atvērto datu jomā

Atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lūgumu, LATA ir izvērtējusi 16. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto MK noteikumu projektu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk- noteikumu projekts). Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īstenos  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektus centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformu izveidei, pasākuma mērķi, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.

Lasīt vairāk

LATA aicina sākt datorikas apguvi no pirmajām pamatskolas klasēm

Ir pagājis gandrīz gads, kad Valsts izglītības satura centrā tikās informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju, augstskolu un darba devēju pārstāvji ar Valsts izglītības satura centra atbildīgajām amatpersonām par mācību saturu vispārizglītojošās skolās, lai rosinātu datorikas apguvi no pirmajām pamatskolas klasēm.

LATA pārstāvis Leo Trukšans, kas ir viens no Valsts izglītības satura centra ar 2015.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.1-03/5 „Par darba grupas Datorikas mācību programmu paraugu izstrādei izveidi” izveidotās darba grupas locekļiem, informēja, ka darba grupa ir pabeigusi tai izvirzīto uzdevumu un Valsts izglītības satura centrā ir izstrādājusi un iesniegusi 6 mācību programmu paraugu projektus, kuru aprobācija Latvijas skolās tiks uzsākta no š.g. 1.septembra:

 1. Mācību programmas paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas,  dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu;
 2. Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
 3. Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4.līdz 6. klasei;
 4. Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7.līdz 9. klasei;
 5. Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi  padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem);
 6. Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem) pārejas posmam, sākot no 2015.gada 1.septembra.

Visu šo programmu mērķis ir „Atbilstoši datorikas nozares attīstības tendencēm sekmēt izglītojamā zināšanu pilnveidošanu un praktisko prasmju (kompetenču) attīstīšanu datorikā, kas nepieciešama daudzveidīgās dzīves situācijās informācijas iegūšanai, apstrādei, analīzei un veidošanai, kā arī efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantošanai mācību procesā”, kas tiks sasniegts realizējot sekojošus mācību uzdevumus, kas nodrošinās ikvienam izglītojamajam:

 • apgūt datorikas pamatjēdzienus;
 • attīstīt un pilnveidot datorpratību, informācijpratību un
  mediju pratību (/digital information, media literacy/);
 • gūt pieredzi, darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām;
 • attīstīt neatlaidību, risinot mācību un sadzīves uzdevumus;
 • attīstīt loģisko un algoritmisko domāšanu;
 • attīstīt spēju strukturēt un analizēt datus, lai individuāli
  vai sadarbojoties grupā spētu identificēt problēmas un risināt tās;
 • veidot paradumu strādāt ar programmvadāmām ierīcēm drošā vidē (fiziskā un virtuālā) un apgūt paņēmienus, lai izvairītos no iespējamiem apdraudējumiem vai mazinātu tos;
 • apzināties datorikas nozares straujo attīstību un tās ietekmi
  uz tautsaimniecību un sabiedrību;
 • motivēti attīstīt savas spējas, lai kļūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli.


Mācību programmās realizējamais obligātais mācību saturs ir sadalīts četros mācību satura komponentos:

 1. pirmais mācību satura komponents „Datorikas pamati un
  programmvadāmas ierīces”;
 2. otrais mācību satura komponents „Lietojumprogrammas”;
 3. trešais mācību satura komponents „Algoritmi un programmēšana”;
 4. ceturtais mācību satura komponents „Datorlietošanas tehniskie, ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai”.

Kas tiek iedalīts šādos mācību satura tematos:

 • datorikas pamatjēdzieni;
 • programmvadāmo ierīču lietošana un rīkošanās ar datnēm;
 • attēlu, skaņas un video apstrāde;
 • tekstapstrāde;
 • izklājlapu (rēķintabulu) lietošana;
 • prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana;
 • informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana; algoritmi un datu struktūras;
 • ievads programmēšanā;
 • datorbāzētu sistēmu izstrāde;
 • datorlietošanas tehniskie, ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.

LATA aicina ikvienu izglītības iestādi izmantot Valsts izglītības satura centra piedāvāto iespēju aprobēt šīs mācību programmas, lai veidotu nevis patērētājus, bet gan jaunus radīt gribošus un varošus digitālās sabiedrības locekļus.