LATA aicina sākt datorikas apguvi no pirmajām pamatskolas klasēm

Ir pagājis gandrīz gads, kad Valsts izglītības satura centrā tikās informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju, augstskolu un darba devēju pārstāvji ar Valsts izglītības satura centra atbildīgajām amatpersonām par mācību saturu vispārizglītojošās skolās, lai rosinātu datorikas apguvi no pirmajām pamatskolas klasēm.

LATA pārstāvis Leo Trukšans, kas ir viens no Valsts izglītības satura centra ar 2015.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.1-03/5 „Par darba grupas Datorikas mācību programmu paraugu izstrādei izveidi” izveidotās darba grupas locekļiem, informēja, ka darba grupa ir pabeigusi tai izvirzīto uzdevumu un Valsts izglītības satura centrā ir izstrādājusi un iesniegusi 6 mācību programmu paraugu projektus, kuru aprobācija Latvijas skolās tiks uzsākta no š.g. 1.septembra:

 1. Mācību programmas paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas,  dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu;
 2. Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
 3. Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4.līdz 6. klasei;
 4. Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7.līdz 9. klasei;
 5. Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi  padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem);
 6. Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem) pārejas posmam, sākot no 2015.gada 1.septembra.

Visu šo programmu mērķis ir „Atbilstoši datorikas nozares attīstības tendencēm sekmēt izglītojamā zināšanu pilnveidošanu un praktisko prasmju (kompetenču) attīstīšanu datorikā, kas nepieciešama daudzveidīgās dzīves situācijās informācijas iegūšanai, apstrādei, analīzei un veidošanai, kā arī efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantošanai mācību procesā”, kas tiks sasniegts realizējot sekojošus mācību uzdevumus, kas nodrošinās ikvienam izglītojamajam:

 • apgūt datorikas pamatjēdzienus;
 • attīstīt un pilnveidot datorpratību, informācijpratību un
  mediju pratību (/digital information, media literacy/);
 • gūt pieredzi, darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām;
 • attīstīt neatlaidību, risinot mācību un sadzīves uzdevumus;
 • attīstīt loģisko un algoritmisko domāšanu;
 • attīstīt spēju strukturēt un analizēt datus, lai individuāli
  vai sadarbojoties grupā spētu identificēt problēmas un risināt tās;
 • veidot paradumu strādāt ar programmvadāmām ierīcēm drošā vidē (fiziskā un virtuālā) un apgūt paņēmienus, lai izvairītos no iespējamiem apdraudējumiem vai mazinātu tos;
 • apzināties datorikas nozares straujo attīstību un tās ietekmi
  uz tautsaimniecību un sabiedrību;
 • motivēti attīstīt savas spējas, lai kļūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli.


Mācību programmās realizējamais obligātais mācību saturs ir sadalīts četros mācību satura komponentos:

 1. pirmais mācību satura komponents „Datorikas pamati un
  programmvadāmas ierīces”;
 2. otrais mācību satura komponents „Lietojumprogrammas”;
 3. trešais mācību satura komponents „Algoritmi un programmēšana”;
 4. ceturtais mācību satura komponents „Datorlietošanas tehniskie, ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai”.

Kas tiek iedalīts šādos mācību satura tematos:

 • datorikas pamatjēdzieni;
 • programmvadāmo ierīču lietošana un rīkošanās ar datnēm;
 • attēlu, skaņas un video apstrāde;
 • tekstapstrāde;
 • izklājlapu (rēķintabulu) lietošana;
 • prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana;
 • informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana; algoritmi un datu struktūras;
 • ievads programmēšanā;
 • datorbāzētu sistēmu izstrāde;
 • datorlietošanas tehniskie, ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.

LATA aicina ikvienu izglītības iestādi izmantot Valsts izglītības satura centra piedāvāto iespēju aprobēt šīs mācību programmas, lai veidotu nevis patērētājus, bet gan jaunus radīt gribošus un varošus digitālās sabiedrības locekļus.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *