Latvijas prezidentūras laikā jāizceļ mūsu digitālie sasniegumi

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Viena no prioritātēm Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības (ES) Padomē būs digitālā prioritāte. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) atbalsta izvirzīto digitālo prioritāti un tās galvenos informācijas sabiedrības stiprināšanas virzienus: digitālā vienotā tirgus nostiprināšana, e-pārvaldības attīstība un kiberdrošība, kā arī ierosina iekļaut darba kārtībā atvērto datu jautājumu.

Latvija sola savas prezidentūras ietvaros maksimāli atbalstīt digitāla potenciāla stiprināšanu kopā ar ES Padomi, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un citām ES institūcijām. Galvenie darbības virzienu būs saistīti ar e-pārvaldību un iedzīvotāju e-prasmju uzlabošanu, kā arī informācijas drošību digitālajā vidē.

LATA ir iesaistījusies Prezidentūras sagatavošanas darba grupā un parakstījusi memorandu ar Prezidentūras sekretariātu. LATA ierosinājusi Prezidentūras darba kārtībā ietvert atvērto datu jautājumu un šis priekšlikums saņēmis Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), kā arī citu ministriju pārstāvju atbalstu.

Asociācija uzskata, ka Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares līdzšinējie sasniegumi ir atzinīgi vērtējami, un ka tos nepieciešams izcelt, īstenojot digitālo prioritāti, tostarp interneta ātrumu, veiksmīgas e-prasmju apmācības programmas, e-pārvaldes risinājumus un e-platformas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. Tāpat Latvijai ir iespēja mobilizēt iekšējos resursus nozares tālākas izaugsmes sekmēšanai, to uzlabojot un pilnveidot, kā arī attīstot tās potenciālu.

Atvērto datu jautājumiem ir nozīmīga loma, īstenojot digitālo prioritāti prezidentūras laikā. Atvērtu datu principu ieviešana Latvijas valsts pārvaldē ir iespējama resursus izmantot daudz efektīvāk. Vienreiz iegūtie un apkopotie dati ir vairākkārt izmantojams resurss.

Tāpat kā mēs runājam par materiāliem, ko var nodot otrreizējai pārstrādei, lai radītu jaunus un atšķirīgus produktus, tāpat arī datu izmantošana var būt vairākkārtēja. Svarīgi apzināties, ka datu apkopošana ir process, kurā tiek ieguldīta valsts un pašvaldību resursi un nodokļu maksātāju nauda. Atļaujot savākotos datus izmantot atkārtoti tiem, kas par to samaksājuši, tiek veicināta jaunu produktu radīšana un ieguldīto resursu atpelnīšana, un izmantošana pavisam citos veidos, rezultātā rodas plašāks, efektīvāku un tehnoloģiski modernāku e-pakalpojumu klāsts.

Datu atvēršana ir viena no jomām, kas ir līdz šim nepietiekami novērtēta. LATA aicina valsts uz pašvaldību iestādes to mainīt. Vairākas pašvaldības ir jau uzsākušas atvērto datu principu ieviešanu. Rīgas Dome ir izveidojusi darba grupu, lai rastu plašāku pašvaldības un tās kapitālsabiedrību radīto datu pielietojumu Darba grupā piedalīsies arī eksperti no Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas.

LATA pauž atbalstu Digitālās Asamblejas rīkošanai Rīgā 2015. gadā, kas ir ikgadējais nozīmīgākais Digitālās programmas Eiropai pasākums, kurā tiek novērtēts Eiropas pilsoņu digitālās sabiedrības un ekonomikas progress un izmaiņas. Šajā asamblejā pulcējas un par aktualitātēm diskutē Eiropas informācijas sabiedrības ieinteresētie locekļi. Tradicionāli šis pasākums notiek Briselē, bet Latvijai ir laba iespēja prezidentūras laikā atvest šo pasākumu uz Rīgu un dot iespēju savas valsts pārstāvjiem piedalīties pasākumā, kā arī pulcēt nozīmīgus citu valstu pārstāvjus.

LATA cer, ka Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā digitālā prioritāte tiks aktualizēta un tiks izcelti Latvijas sasniegumi digitālajā jomā gan Latvijas, gan visas Eiropas līmenī, rīkojot Digitālo Asambleju. LATA uzsver, ka ir nepieciešams strādāt arī pie dažādiem uzlabojumiem un attīstības, tai skaitā atvērto datu principu ieviešanas.

Publicēts: DELFI

 

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *