LATA akadēmiskā atbalsta programma studentiem 2018./2019. mācību gadā

NOLIKUMS  
TĒMAS

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) izsludina pieteikšanos akadēmiskā atbalsta programmā. Programmā aicinām piedalīties Latvijas augstskolu studentus, kuri izstrādā bakalaura vai maģistra darbu IT jomā 2018./2019. akadēmiskajā gadā.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas augstskolu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumu ciešāku sadarbību. Programma paredz, ka studentiem ir iespēja veikt zinātniskus pētījumus jomās, kas ir aktuālas IKT uzņēmumiem un LATA, savienojot studentu zinātniski pētniecisko darbību ar IKT uzņēmumu praktiskām vajadzībām.

LATA akadēmisko programmu atbalsta LATA biedri: SIA “Autentica”, SIA “Wunder Latvia”, SIA “Odo”, SIA “Allegro IT”, AS “Latvijas valsts meži”, Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Lattelecom”, Oracle. Lai pieteiktos atbalstam, bakalaura vai maģistra darbam ir jāatbilst kādai no LATA biedru piedāvātām tēmām vai kādai citai studenta brīvi izvēlētai tēmai, kas ir saistīta ar atvērtajām tehnoloģijām. Bakalaura vai maģistra darbs nevar būt pretrunā ar LATA darbības pamatnostādnēm: tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti, tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte un drošība.

Minimālais atbalsts, ko nodrošina LATA biedrs tēmai, ir konsultants. Papildus LATA biedrs pēc saviem ieskatiem kopā ar tēmu var nodrošināt studentam materiāltehnisko bāzi (aparatūra, tehniskais atbalsts u.c.), stipendiju vai sniegt cita veida atbalstu darba izstrādes procesā. Atbalsta apmēru tēmai nosaka LATA biedrs, kas piedāvā tēmu.

Lai pieteiktos atbalstam bakalaura vai maģistra darba izstrādes procesam, students iesniedz motivācijas vēstuli, augstskolas rekomendāciju un izvēlētā darba tēmu līdz 2019. gada 14. janvārim, nosūtot uz e-pastu: lata@lata.org.lv. Rezultāti par atbalsta ieguvi darba izstrādes procesam tiek publicēti LATA mājas lapā lata.org.lv līdz 2019. gada 28. janvārim.

Programmas nolikums pieejams šeit. Nolikuma pielikums ar LATA biedru tēmām pieejams šeit

Uzziņas par programmu pa tālruni: 29215073 vai nosūtot jautājumus uz e-pastu: lata@lata.org.lv.